TIN MỪNG

Tin mừng ! Xin thông báo tin mừng đến các Thầy Cô và các Bạn hữu Cựu Học Sinh Trung Học Bình Long : Ngày 06 tháng 04 năm 2011 Sở Nội Vụ thuộc Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết Định số 46/QĐ-SNV về việc Công Nhận Ban Vận Động Hội Cựu Học Sinh Trung Học Bình Long. Đây là tiền thân của Hội Cựu Học Sinh Trung Học Bình Long mong sao sự hình thành của Hội CHS-THBL luôn tốt đẹp như mong muốn . (xem quyết định tại : http://ngovietsuongbl.blogspot.com)