MỜI XEM HÌNH ẢNH HỌP MẶT HS THBL 2010

Trong khì chờ anh Tiết hiệu đính và sắp xếp hình ảnh đưa vào album các anh chị và các bạn tạm thời có thể vào trang flickr của Tâm xem đở ghiền.  http://www.flickr.com/photos/forever70/  
                  TRẦN THANH TÂM